Nadwarciański Park Krajobrazowy

24, październik 2017

Nadwarciański Park Krajobrazowy

Nadwarciański Park Krajobrazowy obejmuje ochroną rzekę Wartę i jej okolice. Ale nie całą, lecz jej najcenniejszy przyrodniczo fragment na zachód od Konina, gdzie wijąca się Warta w swoim środkowym biegu pozostawiła wiele malowniczych starorzeczy. Park rozciąga się aż do ujścia Prosny do Warty za Pyzdrami. Ponad połowę powierzchni parku zajmują cenne łąki, pastwiska i tereny przeważnie podmokłe, co związane jest z cyklicznymi wylewami Warty. Warunki terenowe sprzyjają bytowaniu i lęgom ptactwa wodno-błotnego, stwierdzono tu 230 gatunków, przedstawiciele 150 odbywają w Parku swoje lęgi. Wśród nich są niezwykle rzadkie krwawodzioby, kszyki, rycyki, zimorodki czy remizy oraz czajka – ptak znajdujący się w herbie Parku. Bardzo liczne są tu gniazda bociana białego, a także stanowiska jego rzadszego krewniaka – bociana czarnego. Niezwykły widok tworzą tu w sezonie tysiące białych gęsi, pasące na nadwarciańskich łąkach.

Wśród unikatowych stanowisk roślin trzeba wymienić łęgi nadwarciańskie; dziś to tylko fragmenty dawnych rozległych łęgów, przekształconych z czasem na łąki i pastwiska. Cenne są stanowiska rzadkich roślin, takich jak: starodub łąkowy, jarnik solankowy, oczeret Tabernemontana. Na tzw. łąkach pyzdrskich występuje jedyne w Wielkopolsce stanowisko storczyka błotnego. Warto pokusić się o odszukanie skrzypu olbrzymiego, goździka pysznego, kosaćca syberyjskiego czy goryczki wąskolistnej.

Wzdłuż rzeki przez teren Parku przebiega wschodnia część Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego (z Poznania nad zbiornik Jeziorsko). Jest tu także wiele przystani i wypożyczalni kajaków. Dodatkową atrakcją są zjawiskowo piękne zabytki, a wśród nich opactwo pocysterskie w Lądzie oraz pałac biskupów poznańskich w Ciążeniu, z którego roztacza się malowniczy widok na starorzecza Warty. Z kolei w Lądzie warto zajrzeć do ośrodka edukacji przyrodniczej, a także do zrekonstruowanego średniowiecznego grodu, w którym co roku odbywa się Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej. Dodatkową atrakcją może być przeprawa promowa przez Wartę w Sławsku, Sługocinie lub Ciążeniu.

www.zpkww.pl

Galeria